Vŕtaná studňa

realizovaná našou spoločnosťou predstavuje vrt s priemerom od 175 mm do 210 mm. Priemer vrtu je závislý od geologického zloženia hornín a zemín na danom území. Nesúdržné horniny (štrky, piesky) realizujeme pomocou dočasného oceľového paženia s priemerom 210 mm, aby sa predišlo zavaľovaniu vrtu. V súdržných horninách (íly, skalnaté podložie) realizujeme vrty s priemerom 175 mm. Po vyvŕtaní je vrt vystrojený rúrami s priemerom  125 mm - studničným potrubím.

Medzikružie - priestor medzi vrtom a studničným potrubím je vyplnený filtračným štrkom s frakciou 2 - 5 mm. Na zabezpečenie dostatočnej výdatnosti sa vrt buduje za pomoci centrátorov a to tak, aby bolo studničné potrubie centrované na stred a medzikružie rovnomerne vyplnené filtračným štrkom. Voda do studničného potrubia vteká perforovanou časťou (rez do 1 mm). Perforovaná časť studničného potrubia sa musí trvalo nachádzať pod hladinou vody. Každá vŕtaná studňa musí mať uzavreté dno, aby sa zabránilo vnikaniu kalu do studničného potrubia. Na usádzanie jemného kalu slúži spodná časť vrtu - kalník. Ponorné čerpadlo musí byť umiestnené dostatočne vysoko nad kalníkom, aby sa zabránilo čerpaniu usadených nečistôt. Rovnako by sa však malo nachádzať medzi perforovanými časťami vrtu, aby dochádzalo k dostatočnému obtekaniu ponorného čerpadla v studničnom potrubí. Zatekaniu povrchovej vody a nečistôt zabraňuje tesniaca bentonitová vložka

Na vrte je po vyvŕtaní a zabudovaní vykonaná krátkodobá čerpacia skúška na stanovenie výdatnosti vrtu a následne návrh vhodnej čerpacej techniky